dec 14

Minden kedves látogatónknak …

Sze 25

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt Beregsurány Község hivatalos honlapján! Öröm számomra, hogy internetes kalandozása során felkereste oldalunkat, melyről részletes információt kaphat hagyományokban bővelkedő múltunkról, kulturális életünkről, sportunkról, gazdaságunkról, szolgáltatásainkról, valamint mindazon érdekességekről, amelyek életünkkel kapcsolatosak. Azt reméljük, hogy a folyamatosan megújuló, állandó aktualitásokkal bővülő honlapunk segítségével sikerül olyan információkra szert tenniük, amelyek felkeltik az érdeklődését településünk iránt. Falunk egy kicsiny pont csupán, de az informatika lehetővé tette, hogy leküzdjük a távolságokat és a világ valamennyi szegletébe eljuthassunk, kapcsolatokat teremthessünk. Reméljük, hogy ezek a kapcsolatok és a településünkről alkotott virtuális kép arra fogja ösztönözni Önt, hogy személyesen is ellátogasson majd hozzánk, és valóságban is megtapasztalja a Magyarország Észak-keleti csücskében fekvő falunk lakóinak rendkívüli vendégszeretetét.

Herka István
polgármester

okt 14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozási lehetőségről

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2017. szeptember 7- én megtartott  ülésén döntött arról, hogy az Önkormányzat ebben az évben is csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.

a) Az “A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

b) A “B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A “B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2018/2019. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázatot az EBER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva A Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal Beregsurányi Kirendeltségén  ( 4933. Beregsurány, Rákóczi út 1. )  lehet benyújtani.

A pályázat rögzítésének, véglegesítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásnak határideje:

2017. november 07.

A pályázat kötelező mellékletei:

Adatkezelés

A pályázat elbírálása

Az ösztöndíj folyósítása 

A pályázók értesítési kötelezettségei

Minden egyben!

Sze 25

BEREGSURÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

1. 314-2012. Korm. rendelet szerinti véleményezési dokumentáció

A területfejlesztési tervvel kapcsolatos dokumentumok letölthető tömörített formátumban:

1. Hatályos TRT

2. Partnerségi szabályzat és lakossági fórum

3. Beérkezett vélemények

jún 15

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) a.) pontja alapján, a hátrányos helyzetű, a községben lakóhellyel rendelkező 1-18 év közötti életkorú gyermekek, szünidei étkeztetésére jogosultak, mely ellátást a szülőnek / törvényes képviselőnek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

 

A szünidei étkezést, a gyermek a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban évközi szünet), és a nyári tanítási szünet időtartamából 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (továbbiakban: nyári szünet) lehet igénybe venni.

A gyermekek részére a szünidei étkeztetést első alkalommal az Önkormányzat 2017. évben az iskolai nyári szünet  43 munkanapjaira biztosítja.

 

A szünidei étkezés napjai 2017. június 19.  -2017. augusztus 16.

 

A szünidei étkezés keretében a nyári  szünet munkanapján, a gyermek déli, meleg ebédre jogosult, melyet az Önkormányzat biztosít, mivel az ebéd helyben történő elfogyasztására nincs lehetőség.

aug 31

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÓHÁTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSÁVAL

Beregsurány Község Önkormányzata 60 976 550 Ft támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében, „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati kiírására benyújtott KEOP-4.10.0/F/14-2014-0244 azonosító számú pályázaton. A beruházások összértéke 60 976 550 Ft, 100 %-os támogatási intenzitás mellett. A projekt 2015.08.31-el megvalósult.
A projekt megvalósulásának általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése.
Az Önkormányzat kiemelt célkitűzése az energiahasznosítás területén a környezeti szempontok érvényesítése. Melynek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása.
A beruházás célja Beregsurány Község Önkormányzat tulajdonában lévÅ‘ Tóháti Integrált Szociális Központ hÅ‘ technikai adottságainak javítása, hÅ‘ veszteségének csökkentése, valamint az épület fűtési és használati meleg víz rendszerének korszerűsítése. További célja a környezetet kevésbé terhelÅ‘ megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése.
A beruházás révén megvalósult környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszer (napelem) használata hozzájárul a felújításban érintett épület energiafelhasználásához.
A beruházás elvárt elsÅ‘dleges eredménye az energiára fordítandó költségek csökkentése, másodlagos eredménye a közvetett kibocsátású üvegházhatású gázok csökkenése.
2015.08.31.

aug 25

“Tóháti” Integrált Szociális Központ

Európai Uniós támogatásból valósult meg a Beregsurányi “Tóháti” Integrált Szociális Központ szolgáltatás fejlesztése